Fiscale kalender

Raadpleeg hier de jaarkalender met de maandelijkse fiscale en andere vervaldagen

31.03.2018 - Btw

Btw-plichtigen en leden van een btw-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige btw-plichtigen noch de btw-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse btw-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar 2017 indien de jaaromzet 250 EUR overschrijdt) (art. 1 BTW-KB nr. 23). Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen en hun klantenlisting een nihil-klantenlisting is.

31.03.2018 - Wetboek van Successierechten

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsinstellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (art. 161 tot 162/1)

31.03.2018 - Veiligheid - OR - comité PBW

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 4de kwartaal 2017 en jaarinformatie over 2017, uitgezonderd in de vennootschappen waar de termijn bepaald is in functie van de algemene vergadering. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad moet een jaarinfo aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging worden bezorgd.

31.03.2018 - Groepsverzekeringen

Voor de in 2017 in een onderneming ingevoerde groepsverzekering of pensioenfonds: informatiefiche indienen samen met het origineel van het attest van de verzekeraar

31.03.2018 - Individuele pensioentoezeggingen

Jaarlijkse mededeling, per categorie van werknemers, van het aantal individuele pensioentoezeggingen en het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat (formulier WAP - 4)

31.03.2018 - Investeringsaftrek

Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanvragen.

31.03.2018 - Vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, integrale kwaliteitszorg en uitvoer

Attesten aanvragen voor het bijkomend personeel aangeworven tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De attesten moeten samen met de formulieren 276W1 bij de aangifte worden gevoegd.

31.03.2018 - Wetboek van Successierechten/Vzw, ivzw en private stichtingen

Aangifte van de taks tot vergoeding van de successierechten en betaling van deze taks

31.03.2018 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

31.03.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01.04.2018 - Btw

Indien vóór 15 maart 2018 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoegetreding op 1 april.

05.04.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017 betalen.

05.04.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

10.04.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over maart indienen.

10.04.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

13.04.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.04.2018 - Btw

- Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.

20.04.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.04.2018 -

30.04.2018 - RSZ

Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal.

30.04.2018 - Vakantiegeld van de arbeiders

Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.

30.04.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen houden van het comité PBW en van de ondernemingsraad.

30.04.2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

Publicatie van een jaarlijks financieel verslag.

04.05.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

04.05.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

09.05.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over april indienen.

15.05.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

22.05.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.

22.05.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31.05.2018 - Aangifte in de personenbelasting

Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen. Dit geldt niet voor de belastingplichtingen vermeld in art. 308, § 3 WIB.

31.05.2018 - Btw

Indien de jaaromzet in 2017 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

31.05.2018 - Taks op het langetermijnsparen

Staat opstellen en alle verzekeringscontracten of spaarrekeningen ondertekenen waarvoor de taks op het langetermijnsparen betaald is in de loop van 2017 (art. 227 uitvoeringsbesluit houdende uitv. Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

31.05.2018 - Taks op levensverzekeringen

Belgische en buitenlandse verzekeraars : een staat opmaken met vermeldingen betreffende alle verzekeringnemers en indienen voor 1 juni van het volgend jaar via het internet (art. 179/3 Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

31.05.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergaderingen houden van het comité PBW en van de OR.

31.05.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.06.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

05.06.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

08.06.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over mei indienen.

15.06.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

20.06.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.

20.06.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.06.2018 - Verantwoording bedrijfskosten

Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

30.06.2018 - Idem

voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.

30.06.2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2018.

30.06.2018 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

30.06.2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn buiten het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2016-2017.

30.06.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.06.2018 - Vennootschapsbelasting en RPB (*)

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2017 afsluiten (art. 310 WIB).

30.06.2018 - Vennootschapsrecht

Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 voor te leggen aan de algemene vergadering (*).

01.07.2018 - Btw

Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2017 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2018 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

05.07.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

05.07.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

10.07.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.

10.07.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

13.07.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.07.2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

20.07.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.07.2018 -

20.07.2018 -

31.07.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.

31.07.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

31.07.2018 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)

31.07.2018 - Vennootschapsrecht (*)

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).

31.07.2018 - Sociale balans (*)

Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.

31.07.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

03.08.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

03.08.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

10.08.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen.

10.08.2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).

14.08.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.08.2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

20.08.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31.08.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.

31.08.2018 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, niet voor de S-BVBA) toepassen. Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 431 W.Venn. toepassen.

31.08.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.09.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

05.09.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

08.09.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.

08.09.2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

10.09.2018 -

10.09.2018 -

14.09.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.09.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

20.09.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

28.09.2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2018.

28.09.2018 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

28.09.2018 - Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2017 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

28.09.2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die educatief verlof genomen hebben in de loop van het schooljaar 2017-2018 (de uiterste indieningsdatum is 30 juni 2019).

28.09.2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.

01.10.2018 - Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.10.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

05.10.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

10.10.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.

10.10.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

15.10.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

22.10.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

22.10.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

22.10.2018 -

31.10.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

31.10.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

31.10.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.11.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

05.11.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

09.11.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

15.11.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.11.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

20.11.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.11.2018 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2018 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.

30.11.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.11.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.11.2018 -

05.12.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

05.12.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

08.12.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

13.12.2018 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

13.12.2018 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2019 en hun eventuele vervanging.

13.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

14.12.2018 -

14.12.2018 -

14.12.2018 -

20.12.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

20.12.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.12.2018 - Voorafbetalingen

(*)

24.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

24.12.2018 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).