Fiscale kalender

Raadpleeg hier de jaarkalender met de maandelijkse fiscale en andere vervaldagen

20.08.2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

20.08.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31.08.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.

31.08.2018 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, niet voor de S-BVBA) toepassen. Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 431 W.Venn. toepassen.

31.08.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.09.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

05.09.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

08.09.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.

08.09.2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

10.09.2018 -

10.09.2018 -

14.09.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.09.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

20.09.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

28.09.2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2018.

28.09.2018 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

28.09.2018 - Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2017 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

28.09.2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die educatief verlof genomen hebben in de loop van het schooljaar 2017-2018 (de uiterste indieningsdatum is 30 juni 2019).

28.09.2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.

01.10.2018 - Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.10.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

05.10.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

10.10.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.

10.10.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

15.10.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

22.10.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

22.10.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

22.10.2018 -

31.10.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

31.10.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

31.10.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.11.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

05.11.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

09.11.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

15.11.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

20.11.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

20.11.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.11.2018 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2018 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.

30.11.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.11.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.11.2018 -

05.12.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

05.12.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

08.12.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

13.12.2018 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

13.12.2018 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2019 en hun eventuele vervanging.

13.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

14.12.2018 -

14.12.2018 -

14.12.2018 -

20.12.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

20.12.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.12.2018 - Voorafbetalingen

(*)

24.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

24.12.2018 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).